Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji z dnia 1 lutego 2017r. (z późn. zm.) Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podlega :

1. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. zwierzchnictwu Starosty Otwockiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem:

a. spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Otwocku określają:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie Nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policj

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z dnia 1 lutego 2017r. (z późn.zm.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Harabin KPP OTWOCK
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Harabin
do góry