Informacje ogólne - Praca w służbie cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w służbie cywilnej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje ogólne

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim*,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.

 

Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady http://bip.kprm.gov.pl

 

Dokumenty należy składać:

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Zespół Kadr i Szkolenia
05-400 Otwock, ul. Pułaskiego 7A

 

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jest niezwłocznie upowszechniania, poprzez umieszczenie jej w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

 

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

  • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru.

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 Więcej informacji pod numerem telefonu 47 72 41 280.

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Harabin
do góry