Pozwolenia na broń dla osób fizycznych - Pozwolenie na broń - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na broń

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pozwolenia na broń dla osób fizycznych

Komendant Stołeczny Policji wydaje pozwolenia na broń palną osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie m. st. Warszawy, powiatu grodziskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, wołomińskiego, mińskiego, nowodworskiego oraz warszawskiego zachodniego.

Pozwolenia na broń palną wydawane są w szczególności w celach:

  • ochrony osobistej,
  • ochrony osób i mienia,
  • łowieckich,
  • sportowych,
  • rekonstrukcji historycznych,
  • kolekcjonerskich,
  • pamiątkowych,
  • szkoleniowych

po udokumentowaniu przez osobę ubiegającą się, ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia w danym celu (art. 10 ust. 2 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 955).

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać TUTAJ lub w Wydziale Postępowań Administracyjnych KSP, ul. Nowolipie 2 (wejście od ulicy Nowolipki) w godzinach pracy Wydziału lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta WPA KSP w poniedziałki w godz. 13-18 oraz od wtorku do czwartku w godz. 10-14.

Pozwolenia na broń dla przedsiębiorców

Zasady przydzielania broni palnej przez Komendanta Stołecznego Policji dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji.

 

I. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

2. Oświadczenie, z którego wynika, że ubiegający się o broń przedsiębiorca posiadający koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określającą zakres i formy ich prowadzenia będzie chronił obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie.

3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 992).

4. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

 

II. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń nie umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

2. Dokument regulujący m. in.:

- charakter (rodzaj) chronionego obiektu,

- analizę stanu potencjalnych zagrożeń,

- dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym stan etatowy, rodzaj i ilość uzbrojenia oraz sposób zabezpieczenia broni i amunicji,

- zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu.

3. Zasady organizacji ochrony, które muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę.

4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 992).

5. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

6. Wykaz  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni.

 

 III. Ochrona osób:

1. Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

2. Dokument regulujący zasady organizacji ochrony osób (konkretnego kontraktu lub ogólne zasady realizacji ochrony) z których wynikają zasady przechowywania broni w trakcie wykonywania usługi, liczbę i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi. Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 838).
3. Zasady organizacji ochrony, które  muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę.

4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 992).

5. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

6. Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni.

 

 IV. Konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych:

1. Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

2. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 992).

4. Dokument regulujący zasady organizacji konwojów obowiązujący w danej firmie. Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 838) ze szczególnym uwzględnieniem postanowień przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 793).

5.  Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni.


V. Grupy interwencyjne:

1. Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 992).

3. Dokument regulujący zasady organizacji pracy grupy interwencyjnej obowiązujący w danej firmie z których wynikają:

- zasady przechowywania oraz wydawania broni na potrzeby grup interwencyjnych, w tym uwzględniające tryb przekazywania broni poszczególnym zmianom w trakcie wykonywania usługi,
- liczba i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi w kontekście liczby sektorów obszarów lub stref wykonywania usług przez uzbrojoną grupę interwencyjną,
- algorytmy podejmowania interwencji w typowych sytuacjach kryzysowych (napad, włamanie itp.)

Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

4. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia z których wynika konieczność ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną (co najmniej jedna aktualna umowa z której wynika konieczność wykonywania ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną).

5.  Wykaz  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć stosowne należności tytułem opłat i kosztów postępowania administracyjnego:

1193,00 zł za pozwolenie na broń dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Opłaty na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Harabin
do góry