Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz.1195) wypełnia obowiązek
ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP.
Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

 

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej,
a także do organizacjilub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję,
czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

 

 Forma petycji

Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulicą z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów,
  • wskazanie adresata petycji,
  • określenie przedmiotu petycji (w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego).

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Petycja musi być podpisana

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody,
adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

Miejsce składania petycji do Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku

Petycję można:

  1. przesłać listownie, na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Otwocku, ul. Pułaskiego 7A, 05-400 Otwock;

  2. przesłać faksem, na numer: +48 47 724 13 07;

  3. przesłać elektronicznie na adres: komendant.otwock@ksp.policja.gov.pl;

  4. doręczyć osobiście.

Dane osobowe autorów petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.

Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.

Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, miejsce zamieszkania albo siedzibę,  adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

Metryczka

Data publikacji : 08.09.2015
Data modyfikacji : 10.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Sawicki KPP OTWOCK
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Daniel Niezdropa
do góry